Warunki użytkowania
Niniejsza Witryna podlega warunkom określonym poniżej. Będą one wiążące, więc przeczytaj je uważnie, a jeśli się z nimi nie zgadzasz, opuść Witrynę.
Odwiedzając tę Stronę, użytkownik bezwarunkowo wyraża zgodę na poniższe warunki, w tym politykę prywatności (patrz poniżej). Użytkownik jest świadomy, że Ficep S.P.A. może zmodyfikować, według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, wspomniane warunki, dlatego prosimy o ponowne odwiedzenie tej strony internetowej w celu sprawdzenia aktualizacji.
Niniejsza Witryna służy celom rozrywkowym, promocyjnym i reklamowym, a użytkownik może z niej korzystać wyłącznie w celach prywatnych, osobistych, a nie komercyjnych.

Znaki towarowe i prawa autorskie
Na tej stronie znajdują się informacje, obrazy, zdjęcia, znaki towarowe, produkty, reklamy itp., które są wyłączną własnością Ficep S.P.A. i są chronione prawami autorskimi. W związku z tym nie wolno powielać, w całości lub w części (z wyjątkiem użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego), publikować, przesyłać, modyfikować w całości lub w części ani sprzedawać żadnych materiałów zawartych na tej stronie.
Żadne prawa ani inne roszczenia nie mogą być uważane za przeniesione na użytkownika w wyniku pobierania i/lub kopiowania wyżej wymienionych materiałów.
W szczególności informujemy, że logo i słowo „Ficep S.p.A.” są wyłączną własnością Ficep S.P.A., a wszystkie znaki i logo, zarejestrowane lub nie, wyświetlane w tej Witrynie są wyłączną własnością Ficep S.P.A., dlatego powielanie, dystrybucja, publikowanie, przesyłanie, modyfikacja, w całości lub w części, sprzedaż i jakiekolwiek inne wykorzystanie powyższych materiałów jest zabronione. Powyższa lista nie jest oficjalna ani ostateczna i nie zawiera wszystkich znaków, wzorów, modeli, oznaczeń i praw autorskich należących do Ficep S.P.A.

Brak gwarancji
Informujemy, że niniejsza Strona może zawierać błędy lub nieprawidłowe informacje i może być modyfikowana lub aktualizowana przez Ficep S.P.A. według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.
Należy również pamiętać, że wszelkie informacje krążące w Internecie nie mogą być uważane za w 100% bezpieczne, a niniejsza Strona może nie działać lub może zawierać wirusy lub szkodliwe elementy.
Zawartość tej Witryny może czasami wyświetlać obrazy i sceny z ironicznymi i prześmiewczymi treściami, które w żadnym wypadku nie mają na celu obrażenia czyjejkolwiek wrażliwości. Jeśli komuś to nie odpowiada, prosimy o opuszczenie Witryny.
Ta strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci i nie chcemy zbierać danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia, więc jeśli nie jesteś w tym wieku, poproś rodziców o korzystanie z Witryny i nie przesyłaj swoich danych.

Brak zobowiązań
Ficep S.P.A., jej pracownicy, członkowie zarządu, dyrektorzy i udziałowcy nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do tej Strony lub jakichkolwiek jej informacji, elementów, oprogramowania i materiałów w ogóle i wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności z tym związanej. Nie mogą być uznani za odpowiedzialnych i odpowiedzialnych za jakiekolwiek szkody, jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z lub w związku z korzystaniem z tej Witryny lub z materiałami zawartymi w tej Witrynie.
Korzystając z informacji lub jakiegokolwiek elementu lub materiału zawartego na tej stronie, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie możliwe straty, koszty, wydatki i szkody, bezpośrednie lub pośrednie, dowolnego rodzaju i podmiotu, wynikające z lub związane z korzystaniem z tej strony.

Link
Niniejsza Strona może być połączona z innymi stronami (linkami), które nie są pod kontrolą Ficep S.P.A.. Niniejsze informacje prawne są przeznaczone wyłącznie dla Witryny www.ficepgroup.com.

Ficep S.P.A., jej pracownicy, kierownicy, dyrektorzy i udziałowcy nie mogą być odpowiedzialni za zawartość lub bezpieczeństwo, wirusy lub inne negatywne konsekwencje wynikające z tych stron.

Materiały przesłane do nas
Wszelkie informacje, pomysły, obrazy, zdjęcia, muzyka i ogólnie materiały przesłane do Ficep S.P.A. w związku z niniejszą Witryną będą uważane za niepoufne i przeznaczone do swobodnego użytku Ficep S.P.A..
Wysyłając wspomniane materiały, użytkownik przyznaje Ficep S.P.A. prawo do korzystania z takich informacji, pomysłów i materiałów bez obowiązku potwierdzania ich otrzymania przez Ficep S.P.A., zamieszczania odniesień do nich lub reklamowania ich oraz wypłacania jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Użytkownik gwarantuje, że materiał przesłany do Ficep S.P.A. nie narusza żadnych praw osób trzecich ani żadnego obowiązującego prawa i pozostaje odpowiedzialny za treść materiału oraz zabezpieczy Ficep S.P.A. przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, stratami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami prawników i kosztami sądowymi, wynikającymi z lub związanymi z takim materiałem przesłanym lub wysłanym pocztą.

Cookie
Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez Ficep S.P.A. w celu poprawy doświadczenia użytkownika w poruszaniu się po witrynie oraz w celu dostarczenia nam informacji o ogólnym korzystaniu z witryny. Korzystając z plików cookie, Ficep S.P.A. nie gromadzi żadnych danych osobowych.

Prawo właściwe i spory
Korzystając z niniejszej Witryny, użytkownik w pełni zgadza się na jurysdykcję prawa włoskiego oraz na to, że wszelkie spory wynikające z korzystania z niniejszej Witryny będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Mediolanie (Włochy).

Polityka prywatności
Dane będą przetwarzane za pomocą środków komputerowych i niekomputerowych. Dane nie będą rozpowszechniane. Dane będą przetwarzane przez wewnętrzne lub zewnętrzne zasoby spółek grupy Ficep S.P.A. w charakterze osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie i/lub podmiotu przetwarzającego dane.
Użytkownik może skorzystać z praw przewidzianych w sekcji 7 włoskiego dekretu legislacyjnego nr 196/03 (załączonego poniżej /dostępnego w sklepach Ficep S.P.A. i na stronie www.ficep.com.), zwracając się do: Ficep S.P.A. Via Matteotti, 21 – 21045 – Gazzada Schianno (VA) Podmiotem przetwarzającym dane jest Dyrektor Marketingu Ficep S.P.A. W przypadku niektórych usług korzystamy z usług wiarygodnych firm trzecich. Dostęp do ich listy można uzyskać łatwo i bezpłatnie, pisząc na wyżej wymieniony adres.
Sekcja 7 (Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa)
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące istnieją, niezależnie od tego, czy zostały już zarejestrowane, oraz do przekazania takich danych w zrozumiałej formie.
2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo być informowana o
– a) o źródle danych osobowych;
– b) o celach i metodach przetwarzania;
– c) logice zastosowanej do przetwarzania, jeśli odbywa się ono za pomocą środków elektronicznych;
– d) dane identyfikacyjne dotyczące administratora danych, podmiotów przetwarzających dane i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z sekcją 5(2);
– e) podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane i które mogą poznać te dane w charakterze wyznaczonego przedstawiciela (przedstawicieli) na terytorium Stanów Zjednoczonych, podmiotu przetwarzającego (podmiotów przetwarzających) dane lub osoby (osób) odpowiedzialnej (odpowiedzialnych) za przetwarzanie.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do
– a) aktualizacji, sprostowania lub, w przypadku zainteresowania, integracji danych;
– b) usunięcia, anonimizacji lub zablokowania danych, które zostały przetworzone niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie jest zbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub następnie przetworzone;
– c) zaświadczenie, że operacje wymienione w lit. a) i b) zostały zgłoszone, również w odniesieniu do ich treści, podmiotom, którym lub którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, chyba że wymóg ten okaże się niemożliwy lub wiąże się z wyraźnie nieproporcjonalnym wysiłkiem w porównaniu z prawem, które ma być chronione.
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw, w całości lub w części,
– a) z uzasadnionych przyczyn wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, nawet jeśli są one istotne dla celu gromadzenia danych;
– b) wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli odbywa się ono w celu przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzania badań rynku lub komunikacji handlowej.

Made in Italy
Mail Ico

Skorzystaj z poniższego formularza, aby zapisać się do newslettera

  Zapoznałem się z informacją o ochronie prywatności i wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych.

  Ta strona jest zabezpieczona rozwiązaniem reCAPTCHA i obowiązuje na niej Polityka prywatności oraz Warunki korzystania z usług Google.

  Mail Ico

  Wypełnij ten formularz, aby zadać pytanie, prośbę lub propozycję, a my z przyjemnością odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

   Zapoznałem się z informacją o ochronie prywatności i wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych.

   Ta strona jest zabezpieczona rozwiązaniem reCAPTCHA i obowiązuje na niej Polityka prywatności oraz Warunki korzystania z usług Google.